dissabte, 24 d’abril de 2010

Debat de Política Agrària al Parlament: contribució d'ICV-EUiA.

Després de la feliç unanimitat amb què va acabar el Debat de Política Agrària al Parlament de Catalunya (14/04/’10) potser convé que se sàpiga què hi va aportar cadascun dels Grups Parlamentaris. No puc –perquè és massa extens- reproduir la meva intervenció (es pot llegir al Web del Parlament)... però sí que voldria deixar constància de les iniciatives que ICV-EUiA va aconseguir incloure en el document de Resolucions parlamentàries adoptades pel Ple.

Naturalment, les Resolucions, un cop aprovades, són patrimoni de tothom. Però és bo que se sàpiga quines van ser plantejades per cadascú. Per això reprodueixo les que va proposar el Grup Parlamentari ICV-EUiA:

* Negociar amb el Govern de l’Estat la defensa d’una nova Política Agrària Comuna que tingui com a eix fonamental un pressupost adequat a les necessitats del sector agrari català a partir del 2013. Concertació prèvia de les condicions amb el sector català.

* Definir i aprovar els instruments d’intervenció per a protegir els espais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl. Remetre al Parlament de Catalunya el projecte de Llei d’Espais Agraris de Catalunya.

* Impulsar l’estudi i l’elaboració de la Llei de Creació del Fons de Terres Agrícoles i Silvícoles de Catalunya.

* Treballar per a la consecució d’un Pla Interdepartamental per a l’optimització dels recursos derivats de les explotacions silvícoles i dels boscos de Catalunya.

* Establir mesures per a l’activació de la diversificació econòmica territorial, lligades a les explotacions agrícoles.

* Establir un sistema d’assegurança global o única d’explotació, capaç de garantir la renda mínima en situacions de crisi sectorial (xarxa de seguretat).

* Activar una línia de capital-risc, per emprenedors, empreses cooperatives i altres del sector agroalimentari que despleguin projectes de nova producció, transformació o comercialització de les produccions.

* Assegurar i millorar la iniciativa LEADER impulsant experiències locals o comarcals de “centres de difusió, investigació, concertació d’accions de promoció...” per a les produccions distintives i localitzades en el territori.

* Incentivar les mesures de diversificació econòmica i de promoció de les explotacions incloses en zones d’especial protecció ambiental, tot posant en valor els seus elements patrimonials i ambientals.

* Facilitar l’atorgament de línies creditícies a les explotacions agroramaderes, per a la diversificació i ampliació d’ingressos mitjançant la instal·lació d’energies renovables com el biogàs o l’energia solar i l’eòlica de baixa intensitat.

* Establir un programa interdepartamental per a la promoció de les dones del món rural tant en el vessant econòmic, com en els propis de la vida social.

* Intensificar el suport públic a l’agricultura ecològica a Catalunya.

* Establir les mesures interdepartamentals adreçades a la ramaderia extensiva, especialment la de pastoreig del sotabosc.

* Fomentar la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes per a un ús racional dels adobs orgànics i la generació energètica.

* Establir mesures econòmiques i d’assessorament tècnic, adreçades a la modernització de les explotacions, al transport d’animals i a les instal·lacions de sacrifici per tal d’adaptar-les a la nova normativa de benestar animal.

* Orientar el Pla de Modernització de les Cooperatives Agràries Catalanes cap a la producció de productes de qualitat, a la seva transformació primera, i a la seva comercialització.

* Establir mesures per al finançament del circulant i per a les inversions en transformació i comercialització de les cooperatives agràries i de les agrupacions de productors.

* Promoure una nova Llei de Cooperatives que els permeti desenvolupar noves activitats econòmiques, millorar la seva competitivitat i adaptar el seu règim econòmic als requeriments internacionals".

* Elaboració d’un Pla Marc del cooperativisme agrari a fi d’avançar en les línies d’actuació de futur, preveure sinergies i possibilitats d’intercooperació.

* Intensificar el foment i la internacionalització dels productes catalans usant les actuacions del Govern en l’àmbit de l’alimentació.

* Promoure el valor afegit dels productes agropecuaris originats en espais agrícoles inclosos en zones d’especial protecció ambiental (ZEPA, PEIN, Parcs...)

* Crear una nova marca de producte alimentari d’origen català de qualitat, que inclogui tots els productes del camp, a fi de possibilitar-ne la promoció.

* Establir sistemes de garantia de control de traçabilitat en els productes d’importació en la venda finalista acomplint les exigències de la UE.
* Fomentar els sistemes i canals de venda que permetin escurçar la distància entre les persones productores i les consumidores, prioritzant la venda directa als consumidors, Establir un “Acord Marc” amb els productors i les seves organitzacions i amb les administracions locals i supralocals de Catalunya que faci factible la implantació d’una xarxa territorial de comerços de proximitat i de propostes viables de central/s de distribució territorial d’aquests.
* Establir un programa marc territorialitzat de formació per l’emprenedoria de base agroalimentària, amb continguts adreçats al coneixement de l’empresa, del mercat i de les fonts de finançament.

* Incentivar la formació contínua dels agricultors, tot considerant l’aprenentatge per a l’emprenedoria i la gestió d’empreses del sistema agroalimentari.

* Simplificar la tramitació d’expedients per a l’autorització d’obradors d’artesania alimentària i les condicions per a l’inici de l’activitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada