dissabte, 15 de maig de 2010

Un himne oficial per a les Nacions Unides.


De resultes d'una conversa, vaig saber, ara fa uns mesos, que Pau Casals havia composat una música per a una lletra del poeta britànic W. Auden, i que ambdós treballs (lletra i música) els havien estat encomanats pel Secretari General de l'ONU, amb la intenció -potser pròxima, potser remota- de sacralitzar aquell himne com a propi i oficial de la Institució Internacional.

Tractant-se de Pau Casals, vaig convertir aquella notícia en una proposta de Resolució a fi que el Parlament de Catalunya instés el Govern de la Generalitat a gestionar la recuperació de la composició musical en el marc de les NN.UU., amb la finalitat que efectivament un dia pogués esser-ne l'himne propi que mai no va ser. La Resolució va ser aprovada per unanimitat!

El Vicepresident, Josep Ll. Caraod-Rovira és l'encarregat de fer efectiu el mandat parlamentari. Ell mateix, a través de la Viceconsellera per als afers exteriors de la Generalitat, Roser Clavell, ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament els passos donats: la Sra. Clavell "s'ha adreçat per escrit i en persona al Secretari General Tècnic del Ministeri d'Assumptes Exteriors, Sr. Antonio Casano Pérez, recordant-li l'interès del Govern de la Generalitat en aquest assumpte, així com el compromís adquirit pel Ministre d'Assumpres Exteriors i Cooperació en la seva compareixençá al Senat (23 d'abril de 2009). En aquest sentit, ha demanat que des del Govern de lEstat es duguin a terme les gestions necessàries davant l'Organització de les Nacions Unides que el Ministeri consideri oportunes per a l'assoliment de l'oficialitat de l'himne en qüestió".

Reprodueixo el text de la Resolució que vaig presentar al Parlament i que va ser aprovada per unanimitat:


A LA MESA DEL PARLAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A pesar d’alguns intents de dotar-se’n, l’organització de les Nacions Unides (NNUU) no té un himne oficial propi, després dels molts anys passats des de la seva constitució.


L’any 1971, en escaure’s el 25è. aniversari de la fundació, l’aleshores Secretari General d’aquesta Institució internacional, el Sr. U Thant, va encomanar al violoncel·lista català Pau Casals una composició commemorativa. La lletra de l’himne va ser encomanada al poeta britànic W. H. Auden, que la va escriure en ben pocs dies. Pau Casals va confegir la partitura encomanada a partir del poema d’Auden.
Aquesta composició va ser efectivament interpretada el dia 24 d’octubre de 1971, a la seu de les Nacions Unides. En dirigí l’orquestra el mestre Pau Casals.
A pesar d’això, l’himne no va ser adoptat com a oficial per la Institució mundial, i amb el temps va caure en l’oblit.
Atesa la circumstància que el compositor de la peça, expressament encomanada, és el violoncel·lista Casals, veritable patrimoni mundial de la música, i vist que l’Organització de les NN.UU. segueix sense himne propi i oficial.
Atesa la vocació pacifista de Catalunya i els seus permanents esforços per l’enteniment dels pobles i la conquesta de la pau, materialitzats en múltiples accions i manifestacions que han culminat, per ara, amb la creació de l’Institut Català Internacional per la Pau, és per tot això que, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar accions que puguin conduir a l’adopció com a propi i oficial de les NNUU, l’himne escrit per W.H. Auden i composat per Pau Casals a propòsit de la commemoració del 25è aniversari de la creació de les NN.UU., que fou interpretat per l’Orquestra del Festival Casals, dirigida per aquest compositor, el dia 24 d’octubre de l’any 1971.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada